Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING

ARTIKEL 1, LID 1
In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. www.golfreizen.nl; degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

b. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij www.golfreizen.nl zich tegenover zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde golfreis die een

overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste de volgende diensten:

•verblijf;

•een ander, niet met verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt;

c. een boeker:

•de wederpartij van www.golfreizen.nl, of
degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft geaccepteerd , of
•degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van dezevoorwaarden, de rechtsverhouding tot www.golfreizen.nl is overgedragen.
d. Werkdagen; de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

e. Kantooruren; maandag tot en met vrijdag van 09.30 – 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

f. Communicatiekosten hieronder wordt verstaan; telefoonkosten.

ARTIKEL 1, LID 2

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen.

ARTIKEL 1, LID 3

De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

ARTIKEL 1, LID 4

Alle reizen aangeboden door www.golfreizen.nl zijn op basis van eigen vervoer tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

ARTIKEL 2, LID 1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de boeker van het aanbod van www.golfreizen.nl.

ARTIKEL 2, LID 2

Het aanbod van www.golfreizen.nl is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden.

ARTIKEL 2, LID 3

De boeker zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere boekers verstrekken aan www.golfreizen.nl.

ARTIKEL 2, LID 4

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere)

boeker(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

ARTIKEL 2, LID 5

Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van www.golfreizen.nl maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst. Indien www.golfreizen.nl algemene

voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de

voor de boeker meest gunstige bepalingen. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden www.golfreizen.nl niet. Op

medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de www.golfreizen.nl aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). www.golfreizen.nl zal een redelijke inspanning

leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van www.golfreizen.nl. www.golfreizen.nl heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:

1. aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van € 30,- per boeking (bij eigenvervoerreizen € 17,- per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland);

2. communicatiekosten;

3. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

Indien www.golfreizen.nl bereid is ook wijzigingsverzoeken op andere dan medische gronden (andere essenties) in behandeling te

nemen, heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:

1. de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van € 30,-

per boeking (bij eigen-vervoerreizen € 15,- per boeking

indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland);

2. communicatiekosten;

3. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van www.golfreizen.nl.

ARTIKEL 2, LID 6

Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen

gerekend. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. www.golfreizen.nl kan alleen om gerechtvaardigde

redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

ARTIKEL 2, LID 7

www.golfreizen.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

ARTIKEL 2, LID 8

De kamers of appartementen dienen, tenzij door hotel- of appartementenhouder anders vermeld ‘s ochtends tussen 10.00 en 12.00 uur te worden verlaten. www.golfreizen.nl kan aan hotels een

voorkeur voor een bepaalde kamer doorgeven. De voorkeur van de boeker blijft echter een voorkeur en kan nooit door www.golfreizen.nl gegarandeerd worden. Dit geldt niet voor boekingen waar een supplement betaald is voor een bepaalde kamer.

 

ARTIKEL 3 BETALING

ARTIKEL 3, LID 1

Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 20% van de totale overeengekomen reissom en dat tenminste € 50,- per boeker

bedraagt, tenzij in de betreffende publicatie anders is aangegeven. Bij alle reizen wordt € 17,- per boeking voor administratiekosten in rekening gebracht. In geval van eigen-vervoerreizen is de

aanbetaling bij het totstandkomen van de overeenkomst voor hotel accommodatie hieraan gelijk.

 

ARTIKEL 3, LID 2

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van www.golfreizen.nl. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens www.golfreizen.nl schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. www.golfreizen.nl heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

 

ARTIKEL 3, LID 3

Indien de overeenkomst binnen 42 dagen voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan op de door www.golfreizen.nl aangegeven bankrekening.

ARTIKEL 4 REISSOM

ARTIKEL 4, LID 1

De gepubliceerde reissom geldt per persoon per nacht op basis van een twee persoonskamer tenzij anders aangegeven door www.golfreizen.nl.

ARTIKEL 4, LID 2

De aangegeven reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen zoals bij www.golfreizen.nl bekend waren op de dag van het in druk geven van de golfreizen.

ARTIKEL 4, LID 3

Na tijdige betaling van de gehele reissom zal www.golfreizen.nl gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom niet wijzigen.

ARTIKEL 4, LID 4

De boeker heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de boeker de reissomverhoging afwijst, heeft www.golfreizen.nl het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval -binnen 7 werkdagen na ontvangst door de boeker van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de boeker recht op kwijtschelding of onmiddellijke teruggave van reeds betaalde gelden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 4, LID 5

De reissom is exclusief € 17,- administratiekosten per boeking per persoon. De reisduur is vermeld in het aantal overnachtingen.

ARTIKEL 4, LID 6

Greenfees en starttijden De prijzen zijn inclusief green fees, tenzij anders aangegeven. Het niet kunnen spelen op golfbanen wegens toernooien, weersomstandigheden of werkzaamheden aan de baan kan www.golfreizen.nl nooit worden aangerekend. www.golfreizen.nl raadt de boeker aan om van te voren starttijden te reserveren. Www. golfreizen.nl doet dit kosteloos voor de boeker. De boeker kan bij de boeking de voor de boeker geprefereerde starttijden aan www.golfreizen.nl doorgeven. www.golfreizen.nl zal haar best doen om de aangevraagde starttijden tegemoet te komen. De beschikbaarheid van starttijden is hieraan inherent. www.golfreizen.nl beschouwt starttijden die tussen 08.00 en 14.00geboekt zijn als acceptabel en indien besproken kunnen deze niet zonder kosten gewijzigd worden. Indien de boeker niet bij het boeken van de golfreis zijn starttijden heeft aangegeven, dan zal www.golfreizen.nl hier nooit aansprakelijk voor kunnen worden gesteld.

ARTIKEL 5 INFORMATIE

ARTIKEL 5, LID 1

De boeker dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

ARTIKEL 5, LID 2

Indien de boeker de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

ARTIKEL 5, LID 3

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door www.golfreizen.nl algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de boeker worden verstrekt. De boeker zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

ARTIKEL 5, LID 4

Door of vanwege www.golfreizen.nl zal de boeker informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskosten verzekering en een reisverzekering.

ARTIKEL 6 REISBESCHEIDEN

De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoer reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van boeker worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN DOOR DE BOEKER

ARTIKEL 7, LID 1

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de boeker wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigenvervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door www.golfreizen.nl worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de boeker de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 3 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is de boeker gehouden de wijzigingskosten ad € 30,- per boeking (bij eigenvervoerreizen € 17,- indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland) en eventuele communicatiekosten te vergoeden.

ARTIKEL 7, LID 2

Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de boeker onverwijld worden meegedeeld. De boeker kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de boeker op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

ARTIKEL 7, LID 3

Vanaf 28 dagen vóór de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

ARTIKEL 8 IN-DE-PLAATSSTELLING

ARTIKEL 8, LID 1

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de boeker zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

1. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;

2. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;

3. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-deplaatsstelling.

ARTIKEL 8, LID 2

De aanmelder, de boeker en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover www.golfreizen.nl voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in

artikel 7, lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

ARTIKEL 9 ANNULERING DOOR DE BOEKER

ARTIKEL 9, LID 1

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere boeker annuleringskosten verschuldigd. Voor annuleringen van overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen gelden de bepalingen van sectie 1.2. Voor annuleringen van alle andere overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, gelden de algemene bepalingen van sectie 1.1. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

1.1. Algemeen:

1. bij annulering tot 56 dagen vóór de dag van vertrek: € 40,- per persoon, tot een maximum van 25% van de reissom;

2. bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van vertrek: de aanbetaling, tot een maximum van 25% van de reissom;

3. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;

4. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 75% van de reissom;

5. bij annulering op de dag van vertrek of later: de volle reissom.

1.2. Bij eigen-vervoerreizen:

1. In geval van hotelaccommodatie:

2. bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 10% van de reissom;

3. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst: 30% van de reissom;

4. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 7e dag vóór de dag van aankomst: 60% van de reissom;

5. bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 75% van de reissom;

6. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle reissom.

2. In geval van aanbiedingen per wooneenheid:

1. bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 30% van de reissom;

2. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst: 60% van de reissom;

3. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom;

4. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle reissom.

ARTIKEL 9, LID 2

De in dit artikel bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

ARTIKEL 9, LID 3

Indien de boeker aantoont dat de door www.golfreizen.nl geleden schade minder is dan de in het eerste lid bedoelde bedragen, zullen hem de lagere kosten worden berekend.

ARTIKEL 9, LID 4

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de boeker voor in-deplaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

ARTIKEL 9, LID 5

A. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer boekers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle boekers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.

B. Indien de overblijvende boekers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub C is dan van toepassing.

C. De sub B bedoelde boekers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal boekers in de prijstabel vermeld staat.

D. Indien de overblijvende boekers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende boeker(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke boekers nooit te boven gaan.

ARTIKEL 9, LID 6

Een annulering door de boeker wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR WWW.GOLFREIZEN.NL

WWW.golfreizen.nl heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 11 WIJZIGING, EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DOOR WWW.GOLFREIZEN.NL

ARTIKEL 11, LID 1

www.golfreizen.nl heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigenwegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van www.golfreizen.nl aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de boeker kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de boeker. Indien www.golfreizen.nl door de wijziging geld bespaart, heeft de boeker voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

ARTIKEL 11, LID 2

www.golfreizen.nl moet de boeker binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de boeker is toe te rekenen. De boeker kan de wijzigen afwijzen.

ARTIKEL 11, LID 3

Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

1. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;

2. de aard en klasse van de accommodatie;

3. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij even bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

1. de samenstelling van het reisgezelschap;

2. de aan www.golfreizen.nl bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken boeker(s);

3. de door de boeker verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door www.golfreizen.nl schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;

4. bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de boeker(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

ARTIKEL 11, LID 4

Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van www.golfreizen.nl door de boeker wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.

ARTIKEL 11, LID 5

www.golfreizen.nl mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de boeker onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de boeker de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

ARTIKEL 11, LID 6

De boeker die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft www.golfreizen.nl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet – op traffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de boeker. De boeker heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel.

ARTIKEL 11, LID 7

In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt www.golfreizen.nl de boeker de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12, lid 4, waaronder overboeking niet is begrepen.

ARTIKEL 11, LID 8

Indien na vertrek van de boeker (s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of www.golfreizen.nl bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt www.golfreizen.nl er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

ARTIKEL 11, LID 9

www.golfreizen.nl is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1, verplicht de boeker te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens boekers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

ARTIKEL 12, LID 1

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13, 14 en 15 is www.golfreizen.nl verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de boeker op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

ARTIKEL 12, LID 2

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de boeker verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.

ARTIKEL 12, LID 3

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de www.golfreizen.nl verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de boeker; of

2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die www.golfreizen.nl of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke

zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

 

ARTIKEL 12, LID 4

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 13 HULP EN BIJSTAND

www.golfreizen.nl is naar gelang de omstandigheden verplicht de boeker hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van www.golfreizen.nl, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de boeker is toe te rekenen, is www.golfreizen.nl tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de boeke

 

ARTIKEL 14 UITSLUITING EN BEPERKINGEN

AANSPRAKELIJKHEID WWW.GOLFREIZEN.NL

ARTIKEL 14, LID 1

 

Wanneer www.golfreizen.nl op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor de door de boeker geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskosten verzekering.

ARTIKEL 14, LID 2

Indien www.golfreizen.nl jegens de boeker aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

ARTIKEL 14, LID 3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van www.golfreizen.nl voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de boeker beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van www.golfreizen.nl.

ARTIKEL 14, LID 4

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van www.golfreizen.nl gelden ook ten behoeve van werknemers van www.golfreizen.nl, en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

ARTIKEL 14, LID 5

Www.golfreizen.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen of geld. De boeker dient hier zelf een verzekering voor af te sluiten

ARTIKEL 15 VERPLICHTINGEN VAN DE BOEKER

 

ARTIKEL 15, LID 1

 

De boeker(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van

www.golfreizen.nl ter bevordering van een goede uitvoering van de

reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun

ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het

gedrag van een correcte boeker.

 

ARTIKEL 15, LID 2

De boeker die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door www.golfreizen.nl van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de boeker, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de boeker niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

 

ARTIKEL 16 RENTE EN INCASSOKOSTEN

De boeker die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens www.golfreizen.nl heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,- tenzij dit bedrag, de incasso-werkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

ARTIKEL 17 KLACHTEN

ARTIKEL 17, LID 1

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij www.golfreizen.nl, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding.

Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de boeker onverwijld contact op te nemen met www.golfreizen.nl op de door deze voorgeschreven wijze. De communicatiekosten worden door www.golfreizen.nl vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

ARTIKEL 17, LID 2

Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de boeker deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding of, indien dit onmogelijk is, bij www.golfreizen.nl. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij www.golfreizen.nl. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de boeker van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij www.golfreizen.nl te worden ingediend.